Oxyma utvecklade AGAs kolsyremaskin på rekordtid

Kolsyremaskin Aqvia

AGA konsumentdivision ställdes 2008 inför en utmaning: "Ni har nio månader på er att lansera en ny kolsyremaskin!" Tidspressen ställde stora krav på både Oxyma och AGA. Samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang blev avgörande faktorer för AQVIAs framgångar, som fortsätter än idag.

Vi bidrog med: Produktstrategi, projektledning, industridesign och mekanikutveckling

 

Dela

Oxyma produktutvecklar AGA:s nya kolsyremaskin på rekord

Allt var ett vitt papper. Skulle AGA utveckla en ny produkt eller finna en existerande produkt som de kunde lansera? Vad var kritiskt i produkten? Vilken produkt sökte konsumenterna? AGA visste att behovet fanns och man hade bra marknadsinformation. Men det fanns alternativ i hur man skulle attackera marknaden och med vilken typ av produkt. Beslutsunderlag behövdes. Initialt gjordes därför olika förstudier. Konsumenttester, konkurrensanalys, teknologigenomgångar och ekonomiska analyser.

- Vi gjorde flera studier parallellt, men vi var noga med vad vi undersökte och att hålla uppe tempot, berättar Kurt Svantesson. Fokus lades på att identifiera de affärskritiska parametrarna.

- Efter studierna kunde vi formulera en strategi och sätta upp ramarna för projektet. Vi skulle använda befintlig teknologi, lyfta fram kundupplevelsen och fokusera på en snabb utveckling, berättar Kurt Svantesson. En utvecklingsplan togs fram baserat på de initiala studierna och strategin. Planen reviderades löpande under projektet. Det fanns luckor och områden som vi initialt kanske skulle fördjupat oss i, Men de bedömdes inte som affärskritiska. Istället valde vi att fokusera på att bygga attityd och kunskap inom projektet, säger Jonas Alvan, projektledare på Oxyma. En lyckad strategi.

Tidsaspekten avgörande för alla beslut

Under intensiva samtal och kreativa diskussioner antogs planer på hur projektet skulle accelereras. Det beslöts att arbeta med parallella processer. Produktionslösningar utvecklades före produkten var ritad. Säljarbetet initierades före testerna var godkända. Val gjordes och risker togs.

- Vi var medvetna om riskerna i projektformen. Men tidsaspekten var prioriterad. I och med de inneboende riskfaktorerna var vi tvungna att minimera övriga risker, säger Kurt Svantesson vidare.

Tydligast avspeglade det sig i valet av partners och leverantörer. En grundtanke var att ett gott samarbete spar både tid och pengar.
- I några fall valde vi ett dyrare alternativ för att minimera osäkerhetsmoment, säger Kurt Svantesson.

Parallella processer skapar oreda i projekt. Förändringar påverkar många områden. Hur hanterar man det? Enligt Kurt Svantesson går hemligheten att finna i samspelet mellan projektledare och beställarorganisation. Beställaren måste vara villig, insatt och ha möjlighet att snabbt kunna fatta beslut. En gemensam grund med ramar till projektet är också av stor vikt. Han får medhåll av projektledaren.

- Alla projektmedlemmar visste vad som var viktigt i projektet. Vi har heller inte varit rädda för att presentera obekväma resultat eller lyfta fram områden där beslut måste fattas.

AQVIA-konceptet har sedan dess etablerats och utvecklats med flera olika modeller och smaksättare.